Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Spraakvermaak

Om Stichting Spraakvermaak (Spraakvermaak) in staat te kunnen stellen om afleveringen van Spraakvermaak te organiseren voor bezoekers (gasten, seizoenkaarthouders en dagkaarthouders), is het noodzakelijk dat Spraakvermaak in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. Spraakvermaak respecteert de privacy van bezoekers, gasten en redactieleden en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u hebt.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacy verklaring staan:

• Contactgegevens Stichting Spraakvermaak
• Welke persoonsgegevens worden door Spraakvermaak verwerkt?
• Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
• Doel van de verwerking
• Verstrekking aan derden
• Bewaartermijn
• Beveiliging
• Uw rechten
• Wijzigingen in deze privacy verklaring

Contactgegevens
Stichting Spraakvermaak
Contact via e-mail: info@spraakvermaak.nl
Correspondentieadres: Hulsdonk 65, 4844 RS TERHEIJDEN
Website: www.spraakvermaak.nl

Wanneer worden welke persoonsgegevens door Stichting Spraakvermaak verwerkt:
• Indien u een seizoenkaart ontvangt, die besteld is via de website, worden uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd. Als u dat niet op prijs stelt worden uw gegevens op uw verzoek uit het bestand gehaald/gelaten.
• Ten behoeve van dagkaarthouders: dagkaarthouders kunnen op verzoek hun naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer door Spraakvermaak laten registreren.
• Ten behoeve van gasten: na toestemming van gasten, zal Spraakvermaak de naam-, adres-, woonplaatsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer registreren.
• Als u binnen Spraakvermaak als bestuurder, redactielid of vrijwilliger actief bent of eventueel bent geweest zal Spraakvermaak uw naam-, adres-, woonplaatsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer registreren. Tevens zullen de volgende gegevens met uw toestemming mogelijk op de website van Spraakvermaak worden gecommuniceerd: foto, naam en functietitel.
• Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Spraakvermaak en/of contact opneemt met Spraakvermaak via het e-mailadres info@spraakvermaak.nl, seizoenkaarten@spraakvermaak.nl of het correspondentie-adres zullen de gegevens die u zelf daarbij hebt doorgegeven door Spraakvermaak worden geregistreerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@spraakvermaak.nl, dan verwijderen wij op uw verzoek betreffende informatie.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
• Het optimaal kunnen infomeren van gasten, seizoenkaart- en dagkaarthouders van Spraakvermaak over de inhoud van diverse afleveringen.
• Het verstrekken van door u gevraagde informatie.
• Archief doeleinden.
• Analytische en onderzoeksdoeleinden.
• Het afhandelen van betalingen van seizoenkaarthouders.
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn slechts nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Spraakvermaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Spraakvermaak gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@spraakvermaak.nl

Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@spraakvermaak.nl
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie van Spraakvermaak, dan kunt u zich uit laten schrijven via genoemd e-mailadres.

Spraakvermaak wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Spraakvermaak. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

 

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om website statistieken bij te houden en de website te beveiligen. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website