Disclaimer

www.spraakvermaak.nl | disclaimer

Intellectueel eigendom

© 2007-2016 Stichting Spraakvermaak
Alle rechten voorbehouden. Op alle op deze website afgebeelde merken, logo’s, illustraties, foto’s en andere informatie en teksten die op grond van de Auteurswet 1912 (Nederlandse wet) als “werken” beschouwd kunnen worden, berust het auteursrecht bij Stichting Spraakvermaak of (al dan niet vermeld) respectieve (toe) leveranciers en makers. Niets van de op deze website afgebeelde zaken en teksten die op grond van de Auteurswet 1912 als “werken” beschouwd kunnen worden, mag worden verveelvoudigd, overgenomen, gewijzigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Spraakvermaak en/of respectieve (toe-) leveranciers en makers. Stichting Spraakvermaak staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Spraakvermaak sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Op de spraakvermaak.nl-site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Voor meer info kunt u terecht op de contact-pagina.
Voor meer info over de website kunt u contact opnemen met de webmaster.

Stichting Spraakvermaak is statutair gevestigd te Made, Nederland.
Inschrijving handelsregister te Breda: 20144974.

-|-

Intellectual property

© 2007-2016 Stichting Spraakvermaak
All rights reserved. Of all of the brands, logos, illustrations, images, photos and other information, and text on this website, which based on the Auteurswet 1912 (Dutch law) can be considered as “works” copyright belongs to Stichting Spraakvermaak or (whether or not noted) its suppliers and creators. None of the above mentioned “works” in compliance with the Auteurswet 1912 (Dutch law) can be copied, adapted, edited and/or published by means of printing, photocopy, electronical or other wise, without explicit permission (in writing) from Stichting Spraakvermaak and/or its suppliers and creators. Stichting Spraakvermaak does not guarantee accuracy and actuality of the information on this website. Stichting Spraakvermaak does not accept any responsibility for the given information.

The spraakvermaak.nl-site and this disclaimer are subject to Dutch law.

Stichting Spraakvermaak is legally based in Made, The Netherlands.
Trade register, Breda: 20144974.

For more on Spraakvermaak go to the contact-page (in Dutch only)
For more info on the website contact the webmaster.

Cookies
Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de Telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Deze CMS-website is gebouwd op een WordPress platform. Voor zover er cookies worden aangemaakt is dit in verband met de werking van WordPress. Deze cookies worden verder niet door Spraakvermaak gebruikt. Bezoekerstatistieken worden bijgehouden via Google Analytics. Ook Facebook registreert en volgt uw surfgedrag.